top of page

Privacyverklaring beachvolleybalclub: beachvolley support vzw 

 

1.        Algemeen

Beachvolley support vzw hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens, respecteert uw privacy en beschermt deze waarbij wij er alles aan doen om uw privacy te waarborgen. Onze vereniging houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet - en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 

  

2.        Waarom verwerken wij persoonsgegevens? 

Alle door onze leden meegedeelde persoonsgegevens worden enkel gebruikt met het oog op de gebruiks profilering en interne communicatie vanuit en naar Beachvolley support  vzw met onze leden. Gegevens worden verzameld met het oog op het verbeteren van de communicatie en de dienstverlening tussen de vereniging en haar leden.

Je persoonsgegevens worden door beachvolley support verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

 • Het voeren van ledenadministratie en dienstverlening aan leden

 • Het versturen van informatie over onze activiteiten, nieuwsbrieven en uitnodigingen

 • Het organiseren van de sportieve voorbereiding en opleiding

 • Clubadministratie

 • Sportieve administratie in het kader van stages, kampen,…

 • Het deelnemen aan competities en tornooien

 • Sportieve administratie

 • Organisatie van een recreatief sportevenement

 • Organiseren van niet-sport gerelateerde evenementen

 • Promotie, PR en communicatie waaronder

 • Het beheren van social media d.m.v. het publiceren van sfeerfoto’s

 • Het beheren van social media d.m.v. gerichte foto’s

 • Het beheren van de clubwebsite

 

3.        Welk uitgangspunten hanteren we ?

 • We verwerken uw persoonsgegevens in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy verklaring;

 • De verwerking van uw persoonsgegevens is beperkt tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

 • Wij vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

 • Wij hebben de passende technische en organisatorische maatregelen genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

 • Wij geven geen persoonsgegevens door aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt (bv aangifte ongevallenformulier);

 • Wij zijn op de hoogte van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, we willen u hierop wijzen en we willen deze respecteren;

 • Het lid geeft aan Beachvolley support  door zijn aansluiting bij Beachvolley support  toestemming om zijn lidmaatschap kenbaar te maken aan de Limburgse, Vlaamse en Belgische federaties en aan de Stedelijke, Provinciale of Vlaamse overheid voor zover deze nodig zijn voor een goede werking van de vereniging;

 • Door de ondertekening van het aansluitingsformulier door de ouder of de wettelijke vertegenwoordiger wordt, tenzij expliciet en op voorhand schriftelijk aangegeven, aan Beachvolley support toestemming gegeven om ook de persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) te verwerken;

 • Het lid geeft - door zijn aansluiting bij Beachvolley support – de toestemming aan Beachvolley support, tenzij expliciet en op voorhand schriftelijk aangegeven, om individuele, club- en/of teamfoto's of video's te tonen op de website en de sociale media van de vereniging.

 

4.        Welke gegevens verwerken we? 

Wij kunnen de volgende persoonsgegevens van je vragen, opslaan, verzamelen en verwerken voor de volgende doelstellingen: 

 • Identificatiegegevens: naam, voornaam

 • Privé-contactgegevens: telefoonnummer, e-mail, adres

 •  Identiteitsgegevens uitgegeven door overheid : identiteitskaartnummer

 •  Rijksregisternummer

 • Individuele digitale foto bij aansluiting

 • Persoonlijke kenmerken: geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit

 • Financiële bijzonderheden voor trainers (o.a. betalingen, rekeningnummer, …)

 • Opleiding en vorming (trainers)

 • Beeldmateriaal (foto’s, video’s, opnames, …)

 

5.        Wie verwerkt de gegevens? 

 • De gegevens worden verwerkt door:

 • Bestuur Beachvolley support vzw 

 • Volley Vlaanderen

 • Communicatie-verantwoordelijke (website-facebookpagina)

 

6.        Verstrekking aan derden 

De gegevens die je aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij (verwerker) voor:

Het aanmaken van een ongevallenformulier.

Verder geven we nooit persoonsgegevens door aan andere verwerkers (andere partijen).

Verder zullen wij de verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht en/of toegestaan is, zoals bv. in het kader van een politioneel of gerechtelijk onderzoek.

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier expliciet toestemming voor geeft.  Deze toestemming kan ten allen tijde ingetrokken worden, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de Europese Economische Ruimte.

 

7.        Bewaartermijn 

Beachvolley support  bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Beachvolley support verbindt zich ertoe de gegevens niet langer dan 5 jaar bij te houden vanaf het lidmaatschap is stopgezet.

 

8.        Beveiliging van de gegevens

Volgende passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:

 • Alle personen die namens Beachvolley support van je gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoord beleid op al onze systemen.

 • Wij maken systematisch back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.

 • We testen en evalueren op geregelde tijdstippen onze maatregelen, en stellen bij indien nodig.

 • Onze bestuursleden zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

 • Aan deze bestuursleden wordt toegang verleend tot je gegevens voor zover ze die informatie nodig hebben om hun taken naar behoren uit te voeren.

 

9.         Je rechten omtrent je gegevens

Je hebt recht van inzage en kopie van de persoonsgegevens die op jou betrekking hebben.

Je hebt recht op verbetering en aanvulling wanneer je gegevens onjuist of onvolledig zijn.

Je hebt het recht op verwijdering van de persoonsgegevens die we van jou ontvangen hebben.

Je hebt het recht op beperking van gegevensverwerking: indien je bezwaar hebt tegen de verwerking van bepaalde gegevens, kan je vragen om deze verwerking te stoppen.

 

10.    Klachten 

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens of over de uitoefening van je rechten dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen.

Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA):

Drukpersstraat 35

1000 Brussel

Commission@privacycommission.be

 

11.    Wijziging privacyverklaring

Beachvolley support kan de privacyverklaring steeds wijzigen. De laatste wijziging gebeurde op 8 - 12 -  2019.

 

 

Met vriendelijke groeten en tot ziens

 

Het bestuur van Beachvolley support

bottom of page